Köpvillkor och reklamationer för återförsäljare till Mr Fredrik AB

 

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp när Mr Fredrik AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Mr Fredrik AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris

Priserna presenteras exklusive moms i vår webbshop. Vid beställning bekräftas den med en orderbekräftelse som anger priset per artikel exklusive moms. En uppskattad frakt presenteras också, men kan avvika från den uppskattade då vi packat varorna och ser den verkliga vikten.

Order under 3 000 kr exklusive moms hanteras av en annan prislista benämnd Dropshipping prislista, vilken har ett högre pris, samt att varje order belastas med en administrationsavgift om 50 kr samt frakt.

Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Mr Fredrik AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

Fraktkostnad tillkommer på alla ordrar.  Kostnaden av frakten bestäms av de verkliga kostnaderna för frakten med ett påslag om 5 -10% för olika tillkommande avgifter, som inte finns tillgängliga vid frakttillfället.

4. Betalningsvillkor

Generell 30 dagar netto. Skulle kunden anses som vara större risk än normalt så kan Mr Fredrik AB kräva förskottsbetalning av hela eller delar av fakturasumma. Mr Fredrik AB förbehåller sig också rätten att vägra sälja produkter till en återförsäljare utan att lämna någon förklaring till detta.

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Paketen levereras av DHL eller av transportör som Mr Fredrik AB har avtal med. Leverans sker med DHL inom Sverige och utomlands den transportör som Mr Fredrik AB väljer vid tillfället.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

7. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till transportören (notera att det är transportören som är ansvarig för transporten och därför skall transportskada reklameras direkt till honom). Du reklamerar direkt på fraktsedeln vid mottagande av godset och noterar typ av skada. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Om emballaget är skadat så skall bilder tas av paketet innan det öppnas. Meddelas oss skada omgående med bilagda bilder på emballageskadan. Dolda skador som är att hänföra till godset skall även de reklameras till transportören. För att godset skall kunna reklameras som skadat måste kort tas av emballaget och av den skadade varan.

Fel på varan i sig, såsom brist i antal enheter, fel produkt etc som inte är att hänföra till själva transporten, skall reklameras omgående till Mr Fredrik AB.

Reklamation skall ske omgående skriftligen, dock senast tre dagar efter att godset mottagits.

Du mailar oss omgående och meddelar det inträffade på fredrik@mrfredrik.se

9. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du göra det skriftligen via e-post eller brev, inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss så skall produkten skickas tillbaka i det emballage och förpackning som den skickades ut i.

Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Reklamationsrätten gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Notera också att produkterna kan ha mindre avvikelse mellan varandra i färg och form då det är konsthantverk som är individuellt tillverkade. Dessa avvikelser är inte heller grund för reklamation.

Mr Fredrik AB ansvarar högst 3 månader för fel som uppstår på produkten och täcker endast det direkt ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Mr Fredrik AB ansvarar inte för följdskador och ej heller för fel som åsamkats av kunden och det är upp till kunden att visa att produkten har varit felaktigt från början och att det inte är hantering av produkten från kundens sida som åsamkat felet.

Samtliga fontäner skall brukas utomhus. All annan användning är på kundens egen risk. Fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kan komma i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor får inte vara i närheten av känsliga material såsom trä, tyg eller annat material som kan bli utsatt för åverkan genom användning. Stänk från fontänen på omgivande miljö är kundens fullständiga ansvar och kan aldrig bli föremål för reklamation. Det åligger köparen att kontroller vid mottagande av fontäner, fat, vaser och andra produkter som vid användning kommer i kontakt med eller som kan förvara vatten eller andra vätskor att tillse att de är täta och inte på detta eller annat vis kan orsaka skada på annan egendom. Följdskador pga av läckage ersätts aldrig.

Skador som uppstår pga av felaktigt handhavande från kundens sida ersätt aldrig och det är upp till kunden att visa att man inte uppträtt oaktsamt eller orsakat skadan.

Frysskador eller andra skador som produkterna utsätt för genom att förvaras ute året runt, är aldrig föremål för reklamation, ej heller godtas reklamationer på produkter som stått ute vinterhalvåret. All rätt till reklamation och skadeersättning förfaller efter ett år från leverans.

För vaser och kärl ansvarar Mr Fredrik AB inte för att de är vattentäta, utan rekommenderar att man inuti sätter ena annan vas som är vattentät av glas eller plast för att undvika läckage. Här kan en halverad PETflaska fungera som innervas tex. Skador som uppstår för att kunden använt vasen/kärlet utan innerkärl ansvarar Mr Fredrik AB inte för.

För produkter i trä eller metall som utsätts för sol, regn, snö, kyla, mekanisk åverkan är kunden medveten om att det sker förändringar i materialen som kan förändra dess utseende, funktion, färg, form mm. Dessa förändringar kan uppträda efter kort eller lång sikt, men är aldrig föremål för reklamation.

Ersättning för reklamation kan maximalt uppgå till produktens pris.

10. Återbetalningar vid reklamation

Återbetalningar sker till bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från det att vi fått produkterna i retur och godkänt reklamationen.

11. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeure nedan.

12. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Eventuell tvist skall avgöras i skiljedomstol.

RING MIG NÄR DU BEHÖVER HJÄLP

Har du någon fråga om våra produkter ringer du till mig personligen. Det kan vara allt från att få veta om hur en pump funkar, vad en produkt väger, när den kommer levereras eller att det varit något fel på produkten.

Då ringer du och talar med mig på 070-660 59 80. Skulle du inte nå mig direkt så hittar du precis här nedan BLI UPPRINGD och då ringer jag så fort jag är ledig.

Bli uppringd

Du kanske har frågor om någon produkt, frakten eller något annat? Skicka ditt mobilnummer till mig, så ringer jag personligen upp dig inom kort. Jag vill att våra kunder skall få så god kunskap om våra produkter som möjligt, för att göra ett så bra och tryggt köp.

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Du som har en fysisk butik eller en webbutik kan bli återförsäljare av våra produkter.